Verksamhet

Byggledning

Varje projekt måste ledas på ett effektivt och förtroendeingivande sätt, och därför är ett av de viktigaste besluten valet av projektledare. Han eller hon måste ha de kunskaper och erfarenheter som krävs för att lotsa projektet genom olika processer och skeden, från förstudie till genomförande och överlämnande. Målet är att tillvarata beställarens intressen gentemot myndigheter, projektörer, entreprenörer och övriga intressenter.

En kompetent byggledare betyder mycket för beställaren under byggskedet. Byggledaren hanterar många frågor runt byggprocessen och byggproduktionen.

  • Leder bygg- och produktionsmöten
  • Inköp
  • Ekonomistyrning
  • Tidsstyrning – tidplaner
  • Strukturplanering
  • Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U)

Caprocon kan bistå med rådgivning och har mångårig erfarenhet av entreprenadområdena: funktionsentreprenad, utförandeentreprenad och delade entreprenad.
Vår styrka är att i tidigt skede anpassa projektgenomförandet efter kundens behov och idéer.

Att leda projektet på rätt väg redan från början spar både tid och pengar och resulterar i en bättre slutprodukt. Caprocon har erfarenhet av både bostäder och kommersiella fastigheter och samarbetar alltid nära med beställaren eller entreprenören så att fastlagda mål och resultat uppnås. Genom att fokusera på projektets tidiga skeden och identifiera möjligheter och risker får vi ett helhetsgrepp på projektet och dess utmaningar, och med gediget beslutsunderlag lägger vi grunden för ett lyckat genomförande.

Byggledaren är beställarens förlängda arm som bevakar uppdragsgivarens intressen vid genomförandet av bygg- samt installationsarbeten så att kraven i entreprenadavtalet uppfylls. Arbetet består bland annat i fortlöpande reglering av kostnader, upphandlingar, fakturagranskning samt prognoser och avstämningar av projektekonomin. I projektets slutskede är rutiner för besiktningsförfarandet samt samordning av besiktningsgruppen en viktig del i projektets process.

Under projekteringsfasen går byggledaren tillsammans med projekteringsledaren noggrant igenom projektets förutsättningar för att ha en god grund att stå på vid själva genomförandet. Upprättar ofta tidiga skedesplaner, gör riskbedömningar samt kontrollerar genomförbarhet och byggordning. Det är byggledaren som har fackkunskapen om tekniska metoder, materialval, leveranstider och tidsplanering.

Det är viktigt att etablera en bra dialog mellan projektets parter, projektörer och entreprenör, då det är en framgångsfaktor för själva genomförandet av projektet.

Projekteringsledning

En väl genomförd och underbyggd programhandling och projektering skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt projekt, såväl ekonomiskt som tidsmässigt och funktionellt. Det utgör också grunden för val av olika entreprenad- och ersättningsformer vid genomförandet av projektet.

Projekteringsledaren ansvarar för skapandet av en fungerande projekteringsorganisation med krav, rutiner, mål och kvalitetssäkring. Är ansvarig för samordning av projektörer och projektets intressenter, samt att framta handlingar som tar hänsyn till genomförande, miljö-, arbetsmiljö samt drift- och underhåll.

För att lyckas i sitt arbete måste projekteringsledaren både ha goda kunskaper om samspelet mellan olika typer av konsulter, och insikt i samt erfarenhet av hur själva projekteringen och projektet ska genomföras. 

”Projekteringsledning –
konsten att omvandla idéer
och visioner till handlingar.”

Rollen projekteringsledare är komplex och kräver utöver hög projektledningskompetens även gedigen kunskap och förståelse för bygg- och installationer i dess olika faser och skeden. Detta för att kunna medverka i planeringen i ett projekts tidiga koncept och förstudiefas och sedan leda och samordna t.ex. ett byggprojekts projektörer fram till överlämning till beställaren. Det kan även innebära att hitta kostnadsbesparingar, flexibla lösningar för kommande hyresgästanpassningar. Driftkostnadsoptimeringar m.m.

Projektörer från respektive disciplin såsom arkitekter, konstruktörer, el och VVS skall samordnas och integreras med brand- & akustiska krav, likväl som tillgänglighet, detta för att utarbeta byggnadskonstruktionen och installationerna för att optimera handlingsleveranser för upphandlingar och produktion under projektets olika faser.

God kunskap krävs även i entreprenad- och upphandlingsformer.  Projekteringsledarens roll innebär är att tillsammans med beställare, entreprenörer och övriga inblandade i projektet ta fram olika typer av handlingar. Allt från detaljerade bygghandlingar till förfrågningsunderlag.

I rollen som projekteringsledare hjälper vi er att identifiera och prioritera de krav som styr projekteringen och slutprodukten. Utifrån detta samordnar vi utformningen av handlingar i byggprocessens samtliga skeden med fokus på att skapa största möjliga värde för dig som kund.

Som projekteringsledare ansvarar vi för att ta fram en tekniskt gångbar produkt inom en specificerad tidsram.

Vi har god kunskap gällande regler och krav, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt projekteringsgenomförande.

Informationsflödet mellan aktörerna är stort och komplext. Som projekteringsledare samordnar vi kommunikation mellan projektörer, konsulter, arkitekter och övriga intressenter för att projektet ska kunna genomföras professionellt.

Övriga tjänster

Arbetsmiljösamordning - BAS P & BAS U

Vi erbjuder arbetsmiljösamordning och är utbildade i BAS P samt BAS U

Utbildning

Caprocon kan erbjuda skräddarsydda utbildningar för dig och/eller dina medarbetare.
Kontakta gärna mig så kan vi tillsammans utforma en anpassad utbildning efter era önskemål och behov.

Jag har under många år medverkat som kursledare inom ett program för projektledare och projekteringsledare.  ”Ekonomistyrning av projekt” för BFAB

Tidplanering

Tidplaner är en viktig del i ett projektgenomförande
Tidplanen bör innehålla alla de kritiska aktiviteterna och även olika milstolpar. Det kan till exempel avse anmälningar, behov av beslut, avrop, leveranstider, upphandlingstider. 

Tidplaner i olika former är ett viktigt styrmedel i projektets olika faser. Det kan vara en övergripande projekttidplan, projektering-, inköps eller produktionstidplan som behöver studeras eller upprättas, 

Ekonomistyrning

Caprocon kan erbjuda allt från kalkyler i tidiga skeden, hjälp att reda ut tilläggskostnader i projektet, ÄTA-hantering. Prognos och avstämningar